28. september var representanter for Kvinesdal kommune, Visit Knaben, Agder fylkeskommune og Riksantikvaren på befaring på Knaben. Foto: Geir Tvedt Riksantikvaren.

Kjentmennene Jan Rob og Arne Whyller Christensen sørget for riktige faglige og historisk påfyllet gjennom dagen. Gruppa fikk en flott guida tur gjennom Gruvebyen, befaring i Vaskerikomplekset, samt en tur gjennom besøksgruva. Etter omvisning og befaring hadde partene en felles arbeidsøkt med følgende agenda:

  1. Prosjektleder Ann Helen Erichsen gav et kjapt innblikk i tankegodset/ planene for det videre arbeidet med å ivareta kulturminnet, tilrettelegge for ny bruk og utvikling av destinasjonen Knaben.
  2. Per Sverre Kvinlaug gav gruppa innblikk i de lokale prioriteringene og bakgrunn for kommunens langsiktige arbeid med å utvikle Knaben.
  3. Dialog rundt rollefordeling og samarbeid med Riksantikvaren og Agder Fylkeskommune i det videre arbeidet. Hva kan de enkelte partene bidra med av ressurser, både faglig og økonomisk?
  4. Dialog rundt prosessen for å sikre selve fasaderehabiliteringen av kulturminnet, skissere istandsetting på kort og lang sikt. Dialog rundt tilrettelegging for ny bruk, på kort og lang sikt.

Riksantikvaren har støttet utviklingsprosjektet på Knaben de siste to årene, gjennom post 77 Verdiskaping på kulturmiljøområdet til mulighetsstudien. Anke Loska og Geir Tvedt har tilført viktig kompetanse til prosjektet og hatt en observatørstatus under gjennomføring av mulighetsstudien for Knaben Gruver. På grunn av koronapandemien fikk de ikke deltatt i workshop eller besøkt Knaben tidligere.  Riksantikvaren er den overordnete kulturminnemyndigheten og ansvarlig for å sette i verk den nasjonale kulturminnepolitikken. Riksantikvaren har et faglig ansvar overfor kommunene, fylkeskommunene, Sametinget, Sysselmannen på Svalbard og forvaltningsmuseene på kulturminnefeltet.

Agder Fylkeskommune har siden 2014 vært en viktig bidragsyter,  faglig og finansielt i utviklingen av Knaben som destinasjon. Fylkesordfører Arne Thomassen og fylkesdirektør for kultur, kulturminne og næring, Kristin Tofte Andresen har vært gode støttespillere i utviklingsarbeidet og er viktige samarbeidspartnere i det videre arbeidet for å få Staten til å ta på seg et ansvar for å sikre bygningsmassen, og hindre ytterligere forfall av den historiske bygningsmassen.

Les mer om befaringen på Agder Fylkeskommune sine sider her

Les mer om befaringen på Riksantikvaren sine sider her!