Knaben Leirskolebygg

Knaben og Knabeheia, med Gruvebyen, gruvebygninger og spor i landskap er valgt ut til å stå på Riksantikvarens KULA- register.
KULA står for Kulturhistoriske landskap av nasjonale interesse.

Landskapet har alltid vært i endring, men tempoet og omfanget av endringene i vår tid øker i en slik grad at viktige verdier står i fare for å gå tapt. Utfordringen er å forvalte landskap på en måte som både bevarer og videreutvikler det i et langsiktig perspektiv.

Med KULA-registeret vil Riksantikvaren bidra til at nasjonalt viktige landskap blir ivaretatt i planleggingen. Dette er et oppdrag fra Klima- og miljødepartementet og blir gjennomført i nært i samarbeid med regional kulturminneforvaltning og med involvering av kommunene. Kulturminneforvaltningen sier med KULA-registeret klart ifra om hvilke landskap som har nasjonale interesser, og ønsker med dette å bidra til en mer forutsigbar arealplanlegging. Registeret skal være et verktøy for kommunenes og ulike sektorers planlegging.

Høringsutkastene blir sendt til kommuner, regionale og statlige myndigheter og til organisasjoner på fylkesnivå med frist 1.04.2020.
Høringsdokumentene er utarbeidet av Riksantikvaren med utgangspunkt i utkast skrevet av fylkeskommunene.

Les mer om KULA -registeret her!