Forvaltningsutvalget vedtok i møte den 28.03.19, sak 29/19, å legge forslag til områderegulering for Knaben  ut til 1. gangs offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven (pbl) § 12-10, 1. ledd.

Formålet med planen er å ivareta Gruvebyen med sitt særpreg, samt legge til rette for løype- og turvegtraséer og parkering. Med bakgrunn i kommunedelplan for Knaben åpnes det for noe fortetting med fritidsboliger i randsonene av Gruvebyen. Det er utarbeidet byggeskikksveileder for Gruvebyen og formingsveileder for skibruer/underganger.

Planforslaget inkludert fagrapporter er i høringsperioden utlagt til gjennomsyn i 1. etasje i Rådhuset. Eventuelle merknader til forslaget må sendes skriftlig og være Kvinesdal kommune i hende senest  22.05.19.

Trykk her for å få opp plandokumentene.

Trykk her for å få opp plankart. 

Alle med gode ønsker for hvordan Knaben utvikler seg utfordres herved til å ta en titt på planforslaget, og komme med innspill. Det er nå det gjelder!