Som et ledd i å utvikle Knaben til en internasjonal gruveattraksjon gikk Visit Knaben ut med et anbud hvor vi søkte etter leverandører som kunne oppgradere tilstandsvurdering fra 2006 og lage et mulighetsstudie for vaskerikomplekset på Gruvebakken. .

Vi fikk syv interessenter da vi lyste ut anbudet i september. To av dem ble kvalifisert for avsluttende runde. Det var til slutt prisen som ble utslagsgivende for at vi landet på Asplan Viak.

Mulighetsstudien vil gi oss pekepinn på bygningenes tilstand og gi oss en priskalkyle på rehabilitering  . Mulighetsstudiet skal peke på muligheter og bunne ut i en rapport med forslag til konkrete tiltak.

Oppdraget til Asplan Viak er dermed todelt. De skal levere en oppgradert tilstandsrapport med bakgrunn i den tilstandsvurderingen som ble gjort av Multiconsult i 2006. Asplan Viak skal også sammen med lokale, regionale og nasjonale aktører/interessenter gjennomføre en mulighetsstudie for å peke på mulighetene, målet for utviklingen på Knaben mot en internasjonal gruveattraksjon. Mulighetsstudien skal ende med en rapport som skal si noe om de strategien vi velger oss, eller de veivalgene vi skal ta for å nå målene.

Tilstandsvurderingen skal avklare:

 • Tilstand på bygningene
 • Få en grov oversikt over kostnader knyttet til rehabilitering og vedlikehold.

Mulighetsstudien skal

 • Involvere samarbeidspartnere lokalt, regionalt og nasjonalt i en type workshop for å komme frem til gode løsninger i et bredt verdiskapingsperspektiv.
 • Identifisere og beskrive behov, muligheter og løsninger for bred verdiskaping på Knaben/driftsbygningene på Gruvebakken.
 • Legge grunnlag for en dialog med eier i forhold til finansiering, tillatelser og avklaringer.
 • Presentere en skriftlig rapport med arkitektskisser, forslag til løsninger og kostnadsoverslag.
 • Mulighetsstudie og tilstandsregistrering kan rapporteres samlet.
  Prosjektbeskrivelsen «Knaben ‐ et gruvemuseum i verdensklasse…» er foranledningen til mulighetsstudiet. Denne prosjektbeskrivelsen fulgte søknaden om utviklingsmidler.
 • AS Knaben Molybden har konsesjon for mineralutvinning i området, og disponerer areal der utstyr for gruvedrift står «klar til bruk». Areal/utstyr er bundet til dette.
 • Uten drift er areal/utstyr en mulig museal ressurs.
 • Driftsbygningene etter gruvedriften er i utkast til verneplan foreslått eksteriørmessig fredet, og bør behandles som dette i mulighetsstudie.
 • Mulighetsstudie skal fokusere på driftsbygningene etter gruvedriften, men bruk av denne bygningsmassen må sees i sammenheng med øvrig bygningsmasse på Knaben.

Prosessledelse

Vi har i tillegg valgt å kjøpe prosessledelse fra Asplan Viak i fbm planlegging, gjennomføring og oppsummering av selve workshopen.

Fremdrift

Oppstartsmøte med Asplan Viak og Visit Knaben var 6. november. Befaring i forbindelse med tilstandsvurdering ble gjennomført 4. november. 17. november hadde Visit Knaben og bedriftsnettverket et møte for å få opp krav og forventningene til Asplan Viak og gjennomføringen av mulighetsstudiene. 18 november var arkitektene fra Asplan Viak  på befaring i gruvebygningene.

 

Vi jobber nå med en fremdriftsplan for en workshop som skal gjennomføres 20. januar i Kvinesdal. Invitasjoner til denne workshopen sendes ut i løpet av de neste ukene.

Medieomtale

Les reportasje i Avisen Agder her.

Les reportasje i Lister24 her.